Az állam helyett végeztünk el fontos feladatot a helyi közéletben való állampolgári részvétel előmozdítása érdekében

Az Európa Tanács Miniszteri Tanácsának javaslata  CM/Rec(2018)4  a tagállamok számára az állampolgárok helyi közéletben való részvételéről (Elfogadva a Miniszterek Tanácsa által 2018 március 21-én) https://rm.coe.int/16807954c3 magyarázó memorandum https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168077df31 A.A helyi demokratikus részvételi politika irányelvei A tagállamok: betartják az Európai Tanács hivatalos dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló egyezményében (CETS Nr. 205) meghatározott, a helyi közösség számára aggodalomra okot adó kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás elveit ...