Településfejlesztési terv készítése közösségfejlesztők bevonásával

közösségfejlesztésközösségi tervezéspartnerségrészvételtársadalmasítás

Nádasd Község Önkormányzata 2006-ban a településfejlesztési terv elkészítésére vonatkozó pályázatot úgy írta ki, hogy az elkészítésébe be kellett vonni a Közösségfejlesztők Egyesületét. A szakmai támogatásnak köszönhetően széles körű bevonással jött létre a településfejlesztési terv. Egy közösségfejlesztő beszámolóját közöljük.

A jó gyakorlat leírása:

Egy közösségfejlesztő munkacsoport alakult debreceni, pécsi, szombathelyi, komáromi és budapesti tagokkal. Kéthavonkénti találkozásaik során a tagok megosztották egymással azokat a tapasztalatokat, amelyeket a közösségi tervezés gyakorlata során szereztek, s amelyek a településfejlesztési koncepciók elkészítésében eddig hasznosnak bizonyultak. Lassan gyűltek a tapasztalatok, kialakultak szakmai kapcsolatok, felbukkantak a hasonló módon gondolkodó, de más szakmákban dolgozó partnerek, s alakulófélben volt az a későbbi munkacsoport, melynek tagjai az első alkalmat várták, hogy közösen bekapcsolódjanak egy konkrét helyszínen is ebbe a munkába. A dolog neheze azonban csak ezután következett.

A tervezőirodával a következő munkamegosztásban állapodtunk meg. A településtervező szakemberek az általuk eddig is használt sablon alapján gyűjtik azokat az információkat (statisztikai adatokat, szakvéleményeket), melyek a koncepció alátámasztására, s a szerkezeti terv megalapozására szükségesek, időről időre megosztják velünk az adatgyűjtés eredményét, részt vesznek a közösségi beszélgetéseken és a rendelkezésükre álló adatok, illetve szakmai tapasztalatok birtokában a kompetenciájukba tartozó kérdésekre választ adnak a helyszínen, valamint
részt vesznek a közös gondolkodásban.

A közösségfejlesztő team tagjai megtervezik, előkészítik a közös találkozásokat, levezetik a beszélgetéseket, fórumokat, dokumentálják az ott elhangzottakat, emlékeztetőket készítenek és mindezeket a tervezőiroda munkatársai rendelkezésére bocsátják. A koncepció megalkotásához a lehető legtöbb helyben lakó megszólítását terveztük, s kerestük azokat a munkaformákat, módszereket, melyek alkalmasak lehettek ennek a célkitűzésnek a teljesítéséhez. Építettünk helyben meghonosodott metódusokra,
számításba vettük potenciális segítőinket, s ezek eredményeként a folyamatot két – egymással párhuzamosan futó, egymást erősítő – szálon láttuk megvalósíthatónak.
Ebből az egyik vonulat viszonylag pontosan tervezhető és ütemezhető volt, a másik pedig a rögtönzések, az alkalmi reagálások terepeként szinte heti rendszerességgel tette
próbára találékonyságunkat, kudarctűrő képességünket, az együttműködésbe vetett hitünket.

Amit rögzíteni tudtunk, azok a közösségi beszélgetések voltak, melyekre mozgósítani igyekeztünk a lakosság egészét vagy kiválasztott csoportját. Ezekből 1+6+1 alkalmat
terveztünk, s mindegyiknek egy-egy téma vagy témacsokor adta meg tartalmi kereteit. A találkozásokat átlag 3 hetenként, a helyi eseményekhez, szokásokhoz illeszkedő
időpontokra ütemeztük. A közösségi beszélgetések témái: gazdaság; kapcsolatok; örökségük; utcakép; zártkertek; szolgáltatások, intézmények.
A családokat a fiatalok megszólításával szerettük volna elérni. Az iskola felső tagozatában fogalmazási feladatot kaptak a diákok „ilyen faluban szeretnék élni…”
címmel, az óvodában pedig rajzokat készítettek hasonló hívómondat segítségével. Mindkét intézményben arra kértük a közreműködő felnőtteket, hogy vegyék rá a
gyerekeket: beszéljék meg otthon a szüleikkel, testvéreikkel a kapott feladatot, használják fel a munkájukban az általuk mondottakat is.

A fórumokról távol maradók bevonására üzenő-füzetek kiadását vezettük be. 10 db iskolai füzetet adtunk közre, s mindegyik mellé egy-egy önkéntes védnökségét kértük,
hogy el ne akadjanak valakinél, minél több emberhez jussanak el. Nagyméretű térképeket helyeztünk el a faluban üveg mögött 2 helyen, amelyekre filctollal bárki berajzolhatta javaslatát, elképzelését, ezeket a rajzokat lefényképezve rögzítettük a javaslatokat, majd letörölve az irkafirkát, újból üres térképvázlat várta a következő javaslattevőt.
A polgármesteri hivatalban bárkinek rendelkezésére álltak a hivatali dolgozók, aki azzal az igénnyel kereste fel őket, hogy megossza velük a koncepcióval összefüggő elképzeléseit, ötleteit Mindezek a megoldások együtt eredményezték azt, hogy a folyamat vége felé a lakosság nagyobb része értesült a közös tervezésről, az igazán aktívak pedig be is kapcsolódtak a közös töprengésbe, változó intenzitással bővítve a megvalósítandó elképzelések körét.

A koncepció részletes vázlatát a tervezőiroda állította össze, ehhez prezentációt készítettünk, és sor kerülhetett 2007. augusztus 31-én arra a találkozóra, melyen mindezt bemutattuk az érdeklődőknek. A részletes ismertetést – a kialakult gyakorlatnak megfelelően – ezúttal is beszélgetés követte, melyben többen újabb javaslatokat, kéréseket soroltak, s mindezekkel még ki is egészítettük a koncepció szövegét. A képviselő-testület még ezen az estén ülést tartott, ennek egyetlen napirendi pontjaként elfogadta az elkészült fejlesztési koncepciót, s további 1 hónap időtartamra közszemlére tette azzal a megfontolással, hogy akinek még ezután lenne kedve megismerkedni vele, esetleg segítő javaslattal kiegészíteni azt, megtehesse.

Lezárult tehát a nádasdi közösségi tervezés folyamata. Összességében sikerült egy olyan hosszabb távra szóló tervet készíteni, amiben megjelent a helyben lakók elképzelése, vágya, javaslata. Továbbá a tervezőiroda olyan alapanyaghoz jutott, amivel kapcsolatban nem kellett önmagának (nem helyben élőként) kitalálnia, mit is szeretnének az ott élő emberek. A találkozások során pedig olyan helyi értékek, hagyományok, emlékek kerültek be a közbeszédbe, melyek a helyi identitás erősítésében fontos szerepet játszanak a jövőben is. Sikerült mozgósítani a lakosság több, mint 1/4-ét (27,5%-át) a közös tervezés során, akik valamilyen formában véleményükkel, javaslataikkal, kérdésekkel hozzájárultak a koncepció tartalmához.

A lakosság köréből bekapcsolódó érdeklődők közül sokan ismét megtapasztalták Nádasdon, hogy róluk nem nélkülük döntenek az általuk döntésre felhatalmazottak.

Nádasd Önkormányzata

Igen

1 naptól 2 napig

Közösségfejlesztők Egyesülete http://www.kofe.hu