Az eDemokrácia Műhely Egyesület észrevételei a BM önkormányzatokat érintő ajánlásához

http://bm-oki.hu/News/ViewFile?fileId=1154

Az alábbi általános megállapításokat tesszük az ajánlásokkal kapcsolatban:

Az infotörvény szerinti közérdekű adatok közzétételi listáinak problematikáját a vizsgálat eredeti kontextusából kiemelve taglalja, így a leglényegesebb kérdésekre nem ad választ – milyen jogalkotói eszközzel vegye rá az állam az önkormányzatok számára kötelező törvényi kötelezettségek teljesítését? A kutatás ugyanis egyértelműen megállapítja, hogy az összes hazai önkormányzat információszabadsági törvényt sértő módon működik!

Mivel az infotörvényben előírt, a közpénzből működő szervek törvényi kötelezettségeik teljesítését nem ellenőrzi semmilyen állami szerv és nincsenek szankciói a törvénysértésnek, ezért a fennálló gyakorlatból fakadó jogbizonytalanság megszűntetésének a módja lenne az állam elsődleges és kiemelt feladata (az önkormányzatok vonatkozásában is).

A fenti tényállástól függetlenül is elmondható, hogy az ajánlásban szereplő megoldási ajánlások többnyire esetiek, legtöbbször nélkülözik a szakpolitikai sokszínűség és a technikai megoldások sokfélesége által biztosított lehetőségeket, gyakorlatilag az adattartalmak, a közzététel szűkítésének eszközével próbálnak hatást elérni.

A javaslatok helyenként – teljességgel érthetetlen módon – a kutatásból nem levezethető indoklással élnek – ez jelentősen megkérdőjelezi a kutatás szakmai tartalmát, hitelességét és az ajánlás szakszerűségét.

 

 

 

 

 

Részleteiben az alábbi ajánlásokhoz fűztünk szakmai megjegyzéseket

Adatvédelmi nyilvántartás és adatbázisok

“Az Adatvédelmi nyilvántartás és adatbázisok című közzétételi egység túlnyomó részében a közzétételi mulasztás 80% feletti. Megfontolandó, hogy a közzétételre rendelt adatok részletezettsége, valamint a közzétételre kötelezett hivatal kijelölése megfelelő-e! Javasoljuk, hogy ezeket az adatokat a hivatalt felügyelő Kormányhivatal tartsa nyilván és tegye közzé, különös tekintettel arra, hogy ezek az adatok az ügyfeleket minimálisan érintik az ügyintézési szolgáltatások igénybevétele során. A Kormányhivatal képes lehet arra, hogy becsatornázza a korábbi hivatali adatgyűjtéseket. Ezen adatok jelentős része ugyanis az önkormányzati adatszolgáltatás részét képezi (pl. KSH, vagy NEIH-felé), azaz az adat elérhető, csupán a közzététel koordinációja kerülne a Kormányhivatal felé.”

Az egyesület véleménye:

Az adatok publikálása terén indokoltnak látjuk az egyszerűsítést. Amennyiben egy adat előállt egy önkormányzati szervnél, és továbbításra került egy állami szervhez, legyen az állami szerv a gazdája az adatnyilvánosság biztosításának. Tegye ezt olyan módon, hogy a keresett információ, adatbázis könnyedén elérhető/beágyazható legyen az önkormányzat honlapjára.

 

Kiadványok

“A Kiadványok című közzétételi egység számos település esetén nem releváns. A kiadványokra vonatkozó metaadatok közzététele nem ügyfelek által igényelt információ. Tekintettel arra, hogy a kiadványok egyre inkább a virtuális térbe húzódnak, a kategória indokoltsága tovább csökken. Miután a hivatal érdeke a kiadványok propagálása, így az erre vonatkozó információk kötelező jellegét javasoljuk törölni.”

Az egyesület véleménye:

Véleményünk szerint a Kiadványok közzétételi egység terén sokkal inkább a kötelező adattartalom bővítése lenne indokolt. Azzal a megállapítással, hogy a kiadványok egyre inkább a virtuális térbe húzódnak vissza, csak nagyon erős megkötésekkel tudunk egyetérteni. A vidéki önkormányzatok jelentős hányadára ez a megállapítás egyáltalán nem igaz. Amennyiben az önkormányzati kiadványok a digitális térben szaporodnak a nagyobb városokban, indokolt a digitális kiadványok tételes közzététele, a kiadványok adattartalmi kategória bővítése a következőkkel:

  1. Az önkormányzat és intézményeinek facebook és más közösségi média fiókjai, oldalai, csoportjai (ideértve az esetleges, projektek kapcsán létrehozott oldalakat)
  2. Az önkormányzat digitális hirdetései, weboldalai, bármilyen online kiadványai
  3. Az önkormányzat által létrehozott, finanszírozott kiadványok és ezek elérhetőségei

Ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy nem kizárólag “ügyintézési” szempontból vizsgálandó a közzétételis lista adattartalmának dimenziója.  A demokratikus joggyakorláshoz elengedhetetlen, hogy közpénzből készült, működtetett és fenntartott szolgáltatások biztosítsák a minél szélesebb körben elérhető, közérdekű és közhasznú információkat. Éves rendszeres ellenőrzést és szankciót javasoljuk bevezetni azokkal az intézményekkel szemben, akik nem teljesítik a törvényi kötelezettségüket.

 

Döntéshozatal, ülések

“Átgondolandónak látjuk A Döntéshozatal, ülések című közzétételi egység, valamint a Döntések című közzétételi egység kategóriáit és kötelező adattartalmát. Az állampolgári érdeklődés legfeljebb a döntések, előterjesztések összefoglalására és a döntés fontosabb körülményeire terjed ki.”

Az egyesület véleménye:

Megdöbbentőnek tartjuk az ajánlást készítők ebben a pontban tett megállapítását. Egyrészről, a demokratikus joggyakorlás, az önkormányzat működésének átláthatóságát biztosító naprakész, hiteles és elérhető információk hiányában nem garantálható az önkormányzat integritás alapú működése. A döntéshozatal és ülések közzétételi egység esetében bármiféle korlátozás az önkormányzat integritását sérti – és indokolatlanul csorbítja az állampolgárok információs jogait.

Mindezeken felül a kutatási tervet, a kutatási programot, kérdőíveket és felméréseket átolvasva sem találtunk olyan adatot, amelyből a következő teljességgel téves és megalapozatlan megállapítás: “Az állampolgári érdeklődés legfeljebb a döntések, előterjesztések összefoglalására és a döntés fontosabb körülményeire terjed ki.” származtatható lenne. Ezúton kérjük az ajánlás készítőit, mutassák be, milyen adatokra alapozva vonták le a fenti következtetéseket!

Amennyiben a jogalkotó szándéka szerint komolyan gondolja az ajánlás foganatosítását, szükségesnek látjuk többféle módszerrel megvizsgálni, hogy az ajánlás készítőjének állítása valóban tényeken alapul-e, s azt is, hogyan reagálnának az állampolgárok a testület ülésével kapcsolatos kötelező információk szűkítésére.

Mindezzel együtt határozottan tévesnek és károsnak gondolunk bármiféle szűkítést és indokoltnak tartjuk, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzés Osztálya is mondjon véleményt erről a javaslati pontról.

Határozottan ellenezzük a szűkítést. Éves rendszeres ellenőrzést és szankciót javasoljuk bevezetni azokkal az intézményekkel szemben, akik nem teljesítik a törvényi kötelezettségüket.

 

Statisztikák

“A Statisztikák című közzétételi egység teljes törlését javasoljuk. Egyrészt azért, mert ezeket az adatokat központi intézmények (pl. KSH) is közzé tudják tenni. Másrészt azért, mert a települések túlnyomó része számára már a kötelező adatszolgáltatás is óriási terhet jelent.

Harmadrészt pedig, mert az állampolgári érdeklődés ezekre az adatokra ritkán terjed ki.”

Az egyesület véleménye:

A statisztikák adatszolgáltatása terén is igaz, hogy nem a statisztikai adattartalmak a közzétételből való kivezetése, hanem a korszerű technikai megoldások képviselik az előremutató útvonalat.

A statisztikák tekintetében javasoljuk a következő adattartalmakkal való bővítését a közzétételi listának

  1. Különféle önkormányzati weboldalak, közösségi média bejegyzések látogatási statisztikái
  2. Intézmények látogatóinak és egyéb működési statisztikái (ezek időszakos összegyűjtése egyébként is kötelező feladat)
  3. Közérdekű bejelentések, közérdekű adatigénylések statisztikái
  4. Képviselők munkájáról szóló statisztikák

Határozottan ellenezzük a szűkítést. Éves rendszeres ellenőrzést és szankciót javasoljuk bevezetni azokkal az intézményekkel szemben, akik nem teljesítik a törvényi kötelezettségüket.

 

Közzétételi listák

“A Közzétételi listák megjelenítése című közzétételi egység újragondolását és jelentős szűkítését javasoljuk, a bürokratikus teher miatt.”

Az egyesület véleménye:

A közzétételi listák egység újragondolása kapcsán ismételten hangot kell adnunk annak, hogy a listák szűkítése nagymértékben hozzájárulhat az intézmények átláthatatlanságához, így jelentős korrupciós kockázat-növelő tényezőként csökkenti a társadalmi és intézményi ellenőrzés lehetőségeit. Határozottan ellenezzük a szűkítést. Éves rendszeres ellenőrzést és szankciót javasoljuk bevezetni azokkal az intézményekkel szemben, akik nem teljesítik a törvényi kötelezettségüket.

 

Vizsgálat, ellenőrzések

“A Vizsgálat, ellenőrzések című közzétételi egység elemeit a vizsgálatot végző szervezetek közzétételi körébe javasoljuk visszautalni.”

Az egyesület véleménye:

Nem támogatjuk a felvetést. Az állampolgár elsősorban a saját településének honlapján keresi a kért adatokat, információkat, nem pedig a számára ismeretlen intézmények ismeretlen honlapjain. Életszerűtlen és az állampolgárokat a településüktől elidegenítő felvetés. Éves rendszeres ellenőrzést és szankciót javasoljuk bevezetni azokkal az intézményekkel szemben, akik nem teljesítik a törvényi kötelezettségüket.

 

Eredményesség, teljesítmény

“Az eredményesség, teljesítmény című közzétételi egység elemeit opcionálissá javasoljuk alakítani, tekintettel arra, hogy a kisebb településeknek nincs kapacitásuk hatékonysági mutatók mérésére, futtatására.”

Az egyesület véleménye:

A felvetést csak 1000 fő alatti települések tekintetében tartjuk elfogadhatónak.

 

Foglalkoztatottak béradatai

“A Foglalkoztatottak béradatai című közzétételi egység újragondolását is javasoljuk, tekintettel arra, hogy a közszolgák bértábla alapján kapják fizetésüket. Azon alkalmazottak fizetési adataira vonatkozó információk közzétételét javasoljuk, akik a bértáblától (pozitív irányban) jelentősen eltérnek. Ahol nincs eltérés, ott legyen e kategória nem releváns.”

Az egyesület véleménye:

Támogatjuk a javaslatot.

A legalább 200 ezer forintot elérő támogatások közzététele is feleslegesnek hat, tekintettel arra, hogy ezekről határozat születik, és ezek közzététele kötelező. Ez a redundáns közzétételi kötelezettség fokozza a bürokratikus terhelést.

Az egyesület véleménye:

Támogatjuk a javaslatot.

 

“Egyúttal javasoljuk, hogy a közzétételi kötelezettségnek legyen egy olyan önkormányzati ASP-n keresztül elérhető szakrendszeri modulja, melyet az ASP szolgáltató a településre

vonatkozó jogszabályok fényében testre szab, s melybe a központilag elérhető, a települést érintő adatok automatikusan bekerülnek, így a településnek csupán a hiányzó adatok feltöltésével kell foglalkoznia.”

Az egyesület véleménye:

Kiemelten fontosnak tartjuk és támogatjuk a javaslatot.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.